امتیازات


گروه کالا

مدل کالا

امتیاز نهایی

گروه کالا

مدل کالا

امتیاز نهایی

گروه کالا

مدل کالا

امتیاز نهایی

آبمـیوه گیـری

176P

6

یخچال فریزر

BE647

30

تلویزیون

43D410

30

SJ01

6

49D410R

30

DJ01

6

43DS630

30

DJ31

6

BE755

30

49DS630

30

H100

6

55DS630

30

H300

6

49DX650

30

چــرخ گــوشت

1360

6

لباسشویی

107

14

55DX650

30

1560

6

سینمای خانگی

BTT785

16

1500

6

127

14

1800

6

XH385

12

2700

6

128

14

3500

6

XH166

10

مایکروفر

CD997

18

F115A1

14

C784

10

ساندبار

HTB885

24

GD692

10

F135A1

14

HT690

12

GF574

10

HT485

12

GD371

10

F150A3

14

HTB488

10

ST785

10

DVD

S700

6

CT565

10

موزن

1611

6

ST342

6

GB60

4

SM332

6

GB50

4

S500

4

ST34

6

GB40

4

SM33

6

GB37

4

اون توستر

GT1

4

217

4

سیستم صوتی حرفه ای

MAX9000

14

2405

4

MAX7000

14

2403

4

MAX5000

14

206

4

VKX25

10

GY10

4

VKX65

10

گوشت کـوب بـرقی

GS1

4

GD60

4

VKX95

12

GB42

4

CMAX5

14

SS1

4

2265

4

PM250

6

2263

4

HC395EG-K

10

SS40

6

ریش تراش

RT53

4

HC395EG-S

10

RT37

4

UX100

10

S401

4

RT30

4

UA7

12

4036

4

UA3

10

غذا ساز

F800

18

SA40

4

دوربین عکاسی

G9GA-K

15

518N

4

GH5S

15

F500

18

518A

4

GH5AGA-K

15

LAMDASH

LV9N

20

GH5GA-K

15

مخلــوط کــن

1021

4

LV95

20

FZ1000

12

1061

4

LV6N

20

FZ2500

12

1521

4

LV65

20

TZ110

12

1571

4

LF51

12

FZ80

12

J18G

4

LT4N

12

دوربین فیلمبرداری

X1

15

GH1

4

ST25

10

GB1

4

GA20

6

X1000

15

GT1

4

اپیلاتور

ED94

10

جــــارو بــــرقی

919

10

WD74

10

PV100

15

917W

10

WD71

10

917K

10

ED70

10

MDH3

15

915W

10

WD42

10

915R

10

EU20

6

تصفیـه هـوا

VXF70MNB

16

913K

10

EU10

6

911

10

WU31

6

PXF35MHU

16

717R

6

سشوار

ND63

4

715

6

NE64

4

PXF35MKU

16

713

6

NE71

4

711

6

NE72

4

VXF35MAU

16

799

10

ND13

4

699S

10

ND30

4

VXF35MPU

16

635

6

NE83

4

637

6

NE84

4

VXH50MWU

16

اتـــــــو

980L

4

NA65

6

980R

4

5573

4

سیــستم های تهــویه مطبــوع

UE9QKE

12

960

6

حالت دهنده

KA81

4

UE12QKE

12

950A

8

KA31

4

RE18NKE

12

950R

8

KE46

4

RE24NKE

12

900C

6

7103

4

A9PKD

12

670C

5

KE16

4

A12PKD

12

660T

5

KE30

4

A18PKD

12

650T

5

صاف کننده

HW19

4

A24PKD

12

E510

4

HV10

4

YA24RKE-8

18

E410TM

4

HV51

4

YA18RKE-8

18

E410TR

4

HS99

4

YA12RKE-8

18

P300TA

4

HV20

4

YA9RKE-8

18

P300TR

4

جارو شارژی

BJ870S

16

C24TKF-2

18

U400

5

C18TKF-2

18

U500

5

C12TKF-2

18

JU700

6

PC30JKF

18